Taisyklės ir privatumo politika

Šios ISIGN paslaugos naudojimo sąlygos galioja nuo paskutinio jų atnaujinimo 2016-11-24.
ISIGN administracija turi teisę keisti šias sąlygas bet kuriuo metu, naujas sąlygas paskelbdama paslaugos aplinkoje ir interneto svetainėje.

Paslaugų teikėjas – UAB „Estina“, Paupio g. 46, Vilnius, juridinio asmens kodas 301549834, PVM mokėtojo kodas LT100004499110, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Asmens duomenų valdytojų registras, identifikacinis kodas P5693.

Paslaugų gavėjas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi ISIGN dokumentų pasirašymo portalu (toliau – Portalas) dokumentams pasirašyti el. parašu. Naudotojas ar Klientas reiškia tą patį asmenį.

Paslaugos – Paslaugų gavėjui prieinamos Portalo funkcijos.

Naudotojo paskyra – su Paslaugų gavėju susietas naudotojo profilis su dokumentų saugykla. Kiekviena paskyra suteikiama tik vienam asmeniui su asmenine prieiga prie paslaugos.

eIDAS reglamentas – 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB.

Sąlygos – šių ISIGN paslaugų naudojimo sąlygų naujausia versija.

1 Taikymo apimtis

1.1 Šios normos nustato bendrąsias ISIGN dokumentų pasirašymo portalo naudojimo sąlygas.

2 Sąlygos

2.1 Kai Paslaugų gavėjas užsiregistruoja Portale, pateikia, parsisiunčia ar perduoda dokumentus, ar kitu būdu naudojasi kitomis paslaugomis, šios normos tampa Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo sutartimi, kuri laikoma abiems šalims teisiškai privalomu dokumentu.

2.2 Jeigu Paslaugų gavėjas nesutinka su šiomis Sąlygomis ar jų dalimi, jis neturi teisės prisijungti prie Portalo. Priešingu atveju laikoma, kad Paslaugų gavėjas perskaitė ir visiškai sutinka su Paslaugų sąlygomis.

2.3 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti ar papildyti šias normas. Paslaugų gavėjas turi laikytis šių normų.

2.4 Paslaugų teikėjas turi teisę be įspėjimo apriboti naudojimąsi paslaugomis ar panaikinti Paslaugų gavėjo registraciją, jeigu gavėjas pažeidžia šias normas arba bando pakenkti Portalo stabilumui ir (ar) saugumui.

2.5 Paslaugų gavėjas privalo Portalu naudotis saugiai ir saugoti savo autentiškumo nustatymo duomenis. Jeigu Paslaugų gavėjas mano, kad kiti asmenys galėjo įgyti prieigą prie jo paskyros ar failų, jis turi nedelsdamas apie tai informuoti ISIGN darbuotojus el. paštu: pagalba@isign.io. Paslaugų gavėjas dėl jokios priežasties negali leisti jokiai trečiajai šaliai naudotis jo naudotojo paskyra.

2.6 Pavojingomis aplinkybėmis ar šių Sąlygų pažeidimo atveju, Paslaugų teikėjas gali be išankstinio Paslaugų gavėjo įspėjimo sustabdyti Paslaugų gavėjo naudojimąsi paskyra, jeigu Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas nėra sudarę atskiros sutarties.

2.7 Pastabas, pagyrimus ir pageidavimus, susijusius su paslaugomis, kokybe, tobulinimu ir pan. Paslaugų gavėjas gali pateikti el. paštu: pagalba@isign.io. Paslaugų teikėjas neprivalo šių pageidavimų įvykdyti, jeigu dėl to nesusitarta atskirai.

3 Asmens duomenų apdorojimas

3.1 Paslaugų gavėjas atsako už registracijos metu pateiktos informacijos tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Jeigu duomenys pasikeičia, jie nedelsiant turi būti atnaujinti. Paslaugų teikėjas neatsako už jokius Paslaugų gavėjo ir (ar) trečiųjų šalių nuostolius, kilusius dėl to, kad Paslaugų gavėjas pateikė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir (ar) neatnaujino savo asmens duomenų.

3.2 Paslaugų gavėjas suteikia Paslaugų teikėjui teisę rinkti, tvarkyti ir valdyti visus asmens duomenis, kuriuos Paslaugų gavėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikė naudodamasis Portalu. Surinkti asmens duomenys gali būti naudojami tik šios normose aprašytais tikslais.

3.3 Paslaugų gavėjo asmens duomenys bus naudojami Paslaugų gavėjo tapatybei nustatyti, paslaugoms teikti ir su paslaugomis susijusiems veiksmams atlikti.

3.4 Paslaugų gavėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, taikomus asmens duomenų tvarkymui ir apsaugai. Paslaugų teikėjas turi reikiamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto apdorojimo.

3.5 Paslaugų teikėjas gali statistikos tikslais naudoti duomenis, kurie nėra tiesiogiai susiję su Portalo naudotojais, pvz., informaciją apie teikiamas paslaugas. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir apdorojami neatskleidžiant Paslaugų gavėjo asmens tapatybės ar kitų asmens duomenų, kurie galėtų būti panaudoti asmens tapatybei nustatyti.

3.6 Paslaugų gavėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei reikia. Registracijos metu pateikti asmens duomenys bus saugomi registracijos laikotarpiu ir 1 metus po to, kai Paslaugų gavėjas panaikins savo paskyrą. Duomenys, kuriuos pagal teisės aktus reikia saugoti ilgiau, bus saugomi teisės aktų nustatytą laikotarpį. Kai asmens duomenys bus nebereikalingi, jie bus saugiai sunaikinti.

3.7 Paslaugų gavėjas turi teisę bet kuriuo metu pagal pareikalavimą gauti prieigą prie savo asmens duomenų, kuriuos tvarko Paslaugų teikėjas, ir sužinoti, kaip jie apdorojami. Paslaugų gavėjas turi teisę reikalauti pataisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius asmens duomenis ir reikalauti nutraukti naudoti asmens duomenis, jeigu duomenys apdorojami pažeidžiant teisės aktus ir šių normų sąlygas.

3.8 Paslaugų gavėjų asmens duomenys bus apdorojami tiesioginės rinkodaros tikslais, susijusiais su Paslaugų teikėjo Paslaugomis.

3.9 Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų gavėjo veiksmus, kuriais trečiosioms šalims gali būti atskleisti Gavėjo asmens duomenys. Į Portalą nusiųsti ir jame saugomi dokumentai yra prieinami tik Portalo Paslaugų gavėjui ir šalims, kurias Gavėjas pakviečia pasirašyti ar peržiūrėti dokumentą. Paslaugų gavėjas žino, kad kviesdamas kitus pasirašyti ar peržiūrėti dokumentą, jis suteikia teisę peržiūrėti dokumentą, jį parsisiųsti, pamatyti visų pasirašančių asmenų (pakviestų pasirašyti) sąrašą ir visą informaciją apie el. parašus, pateiktą pasinaudojant dokumento patvirtinimo funkcija.

3.10 Paslaugų gavėjas suteikia Paslaugų teikėjui leidimą reikalingam susirašinėjimui, dalijimuisi informacija ir Paslaugų teikimui naudoti el. pašto adresą.

4 Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

4.1 Paslaugų teikėjas užtikrina, kad elektroninių dokumentų pasirašymo procedūra atitinka ES reglamentą Nr. 910/2014 (eIDAS).

4.2 Paslaugų teikėjas užtikrina, kad dokumento pasirašymo metu naudojamos kvalifikuotos laiko žymos.

4.3 Paslaugų teikėjas netikrina ir nekontroliuoja Paslaugų gavėjo siunčiamų dokumentų turinio. Paslaugų gavėjas atsako už dokumentų turinį ir jo teisėtumą.

5 Paslaugų sąlygos

5.1 Paslaugos teikiamos nemokamai, išskyrus tuos atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip arba Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas sudarė atskirą sutartį.

5.2 Tuo atveju, kai paslauga teikiama už mokestį, Paslaugų gavėjai apie tai yra informuojami ir turi aiškiai pareikšti savo sutikimą. Paslaugų teikėjas turi tiksliai nurodyti kainą, paslaugos teikimo ir mokėjimo sąlygas. Šios papildomos naudojimosi Paslaugomis sąlygos (pvz., mokami prenumeratos paketai) tampa sudedamąja Paslaugų sąlygų dalimi, kai Paslaugų gavėjai pareiškia sutikimą pirkti tokias Paslaugas.

5.3 Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti ar apriboti Paslaugų prieigą, jeigu Paslaugų gavėjas nesumoka už suteiktas paslaugas ar jeigu mokėjimas dėl bet kokių priežasčių nepavyksta.

5.4 Mokamos Paslaugos yra apmokamos iš anksto ir nurašomos nuo Paslaugų gavėjo mokėjimo kortelės, sumokėti pinigai negrąžinami. Paslaugų gavėjai gali bet kuriuo metu atšaukti mokamas paslaugas. Toks atšaukimas įsigalioja nedelsiant, tačiau Paslaugų gavėjai išsaugo prieigą prie apmokėtų paslaugų likusį laikotarpį, už kurį yra sumokėta.

5.5 Jeigu Paslaugų gavėjas pakeičia paslaugų prenumeratos lygį į tokį, kurio paslaugų mokesčiai yra aukštesni, bet jau iš anksto sumokėjo už žemesnį prenumeratos lygį, jam reikės sumokėti tik šių prenumeratos lygių mėnesinių mokesčių skirtumą. Tokia nuostata netaikoma pinigų grąžinimui, kai jau sumokėjus už paslaugas prenumeratos lygis keičiamas į žemesnį.

5.6 Paslaugų teikėjas stengiasi užtikrinti, kad Portalas ir jo paslaugos būtų prieinami 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę.

5.7 Paslaugų teikėjas neatsako už Portalo gedimą ar programinės įrangos klaidas ir nepadengia jokių, su minėtais įvykiais susijusių, išlaidų, tiesioginių ar netiesioginių nuostolių arba pelno praradimo ir neatlygina už jokius nepatogumus, kuriuos galėjo patirti Paslaugų gavėjai. Ši nuostata netaikoma, jeigu Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas sudarė atskirą sutartį, kuria susitarė dėl kitokių minimalių įsipareigojimų, susijusių su atsakomybe.

5.8 Tais atvejais, kai Paslaugų teikėjas ketina atlikti priežiūros ar kitus darbus, dėl kurių Portalas yra laikinai neprieinamas, Paslaugų teikėjas apie tokius darbus Paslaugų gavėjus informuoja iš anksto.

5.9 ISIGN Paslaugų gavėjui skiriama ribotos talpos saugykla naudotojo dokumentams saugoti. Dokumentų dydis taip pat gali būti ribojamas. Šiuos apribojimus nustato ISIGN ir jie gali būti keičiami ISIGN nuožiūra. ISIGN Paslaugų gavėjas apie bet kokius pakeitimus bus įspėjamas iš anksto.

5.10 Paslaugų gavėjas turi pats tvarkyti ir archyvuoti dokumentų turinį, jeigu neįsigijo papildomų mokamų paslaugų su papildoma saugykla. Jeigu Paslaugų gavėjas nebemoka už tokią paslaugą, tuomet ISIGN privalo saugoti jo duomenis dar mažiausiai šešis kalendorinius mėnesius. Pasibaigus šiam laikotarpiui, ISIGN nebeturi ilgiau saugoti Gavėjo duomenų ir tokių duomenų atkūrimas neužtikrinamas. Prieš tai Paslaugų gavėjas gaus įspėjimus el. paštu, kad galėtų pats pasidaryti atsargines kopijas.

5.11 Pagalba klientams teikiama el. paštu: pagalba@isign.io.

6 Duomenų saugumas

6.1 Paslauga teikiama naudojant 256 bitų TLS protokolą ryšio šifravimui. Visi duomenys saugomi duomenų centruose, kurie atitinka ISO27001, ISO 27017, ISO 27018 ir PCI DSS 1 lygio standartus. Visi duomenys saugomi ir apdorojami Europos Sąjungoje. Paslaugų gavėjų įkelti dokumentai yra užšifruojami naudojant AES-256 šifravimo algoritmą.

7 Paslaugų gavėjo duomenų nuosavybės teisės

7.1 Paslaugų gavėjas, naudodamasis paslaugomis, visada išsaugo visas Paslaugų gavėjo pateikto turinio intelektinės nuosavybės teises. Paslaugų teikėjas niekada nereikalaus, neprisijungs, neskaitys ir nenaudos Paslaugų gavėjo duomenų ir nesuteiks prie jų prieigos jokiai trečiajai šaliai, išskyrus, atvejus, kuomet šios informacijos prireikia norint teikti paslaugas Paslaugų gavėjams.

8 Paslaugų nutraukimas

8.1 Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti Paslaugų teikimą ar perduoti Paslaugų teikimą bet kuriai trečiajai šaliai, pateikęs apie tai Paslaugų gavėjui įspėjimą mažiausiai prieš 6 mėnesius. Paslaugų gavėjams, kurie įsigijo Paslaugų ilgesniam laikotarpiui nei įspėjimo laikotarpis, bus grąžinti pinigai už tuos mėnesius, kuriais Paslauga nebus suteikta.

8.2 Paslaugų gavėjai gali nutraukti prenumeratą bet kuriuo metu, ir toks nutraukimas įsigalioja nedelsiant. Paslaugų gavėjams Paslaugos teikiamos likusį apmokėto laikotarpio laiką, o prieiga prie jų dokumentų pratęsiama papildomiems trims mėnesiams. Visi Paslaugų mokesčiai yra mokami iš anksto ir negrąžinami. Paslaugų teikėjas neteikia kompensacijų ar kreditų už jokią mėnesio ar metų dalį.

9 Intelektinė nuosavybė

9.1 Paslaugų gavėjas sutinka, kad Paslaugų teikėjui priklauso visos ISIGN autorių ir intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant ir informaciją, dokumentus, logotipus, programinę įrangą ir paslaugas). Paslaugų gavėjas neturi teisės kopijuoti, platinti ar kurti naujų produktų ar paslaugų, remdamasis ISIGN Portalu. Ši norma netaikoma Paslaugų gavėjo atsiųstiems dokumentams.

9.2 Trečiosios šalys gali naudoti prekės ženklus, tokius kaip logotipai ir prekės ženklo pavadinimas, tik jeigu prieš jų naudojimą leidiniuose ar literatūroje gavo Paslaugų teikėjo raštišką patvirtinimą.

10 Paslaugų teikėjo ribota atsakomybė

10.1 ISIGN neatsako už nuostolius, patirtus dėl netinkamo paslaugų naudojimo, žinių trūkumo, Portalo gedimų, prastovos, susijusios su numatyta Portalo priežiūra.

10.2 ISIGN neatsako už jokį tiesioginį ar netiesioginį pajamų netekimą, kurį galėjo sukelti Portalo prastova ar gedimas.

10.3 Paslaugų gavėjas atsako už visą turinį, kurį įkelia į Portalą, ir turi reikiamas teises tokį turinį naudoti ir platinti Portale. Jeigu Paslaugų gavėjas pripažįstamas kaltu dėl dalijimosi slapta, neteisėta ar vogta informacija, kuri gali sukelti nuostolių, ISIGN turi teisę be įspėjimo sustabdyti naudotojo paskyrą.

10.4 Paslaugų teikėjas neatsako už nuostolius, patirtus dėl riboto paslaugų prieinamumo force majeure aplinkybėmis ir kitų nuo Paslaugų teikėjo valios nepriklausančių trūkumų ir gedimų, kurie sutrukdė Paslaugų gavėjui pasinaudoti ISIGN teikiamomis paslaugomis.

10.5 Paslaugų teikėjas nesiūlo jokių teisinių konsultacijų, nuomonių su el. parašu susijusiais klausimais..

11 Baigiamosios nuostatos

11.1 Paslaugų gavėjas ir Paslaugų teikėjas tarpusavio nesutarimus ar ginčus dėl šių normų stengiasi išspręsti gera valia. Jeigu šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar pretenzijų, kylančių iš šios sutarties, šalys sprendžia ginčą kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

11.2 Jeigu bet kuri norma, pastraipa, sakinys ar frazė pripažįstami negaliojančiais ar prieštaraujančiais įstatymui, tai neturi įtakos kitų normų, pastraipų, sakinių ir (ar) frazių galiojimui.